Print Thứ Ba, 31/10/2023 08:00 Gốc

Cung cấp kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật của các nhà trường để góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Đó là mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Dự án 1977) do UBND thành phố vừa ban hành.

Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho thế hệ trẻ; phòng chống, ngăn ngừa các hành vi phạm tội; góp phần hình thành ý thức “thượng tôn pháp luật” trong học sinh, sinh viên.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cùng các Nhà trường kiện toàn Ban Chỉ đạo “Phòng chống tội phạm” để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Tuyên truyền về hậu quả, ảnh hưởng; các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến; những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với học sinh, sinh viên; kỹ năng phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình và hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo vệ, thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh, sinh viên trong công tác quản lý, giáo dục không để học sinh, sinh viên phạm tội, vi phạm pháp luật và đặc biệt quan tâm đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt. Sử dụng khai thác một số ứng dụng, mạng xã hội phù hợp vào công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đối với nhà trường và học sinh, sinh viên. Thiết lập kênh thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất giữa nhà trường với cơ quan công an địa phương; giữa nhà trường với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp.

Kế hoạch đề ra mục tiêu, 100% nhà trường kiện toàn, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm”; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật gắn với nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên của nhà trường trong từng năm học; thiết lập các kênh tiếp nhận những thông tin, phản ánh để tư vấn, hỗ trợ, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường; 100% nhà trường tổ chức ký cam kết giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội về nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; 100 % nhà trường xây dựng, duy trì ít nhất 01 mô hình về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; Tối thiểu 90% nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Phấn đấu hàng năm giảm số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh sinh viên.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 284/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Dự án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên góp phần hình thành ý thức “thượng tôn pháp luật”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác