Print Thứ Bảy, 25/04/2020 13:03 Gốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-BNV ngày 03/4/2020 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch số 92/KH- MTTW-BTT ngày 11/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát cải cách TTHC và đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, UBND thành phố chỉ đạo như sau:

Về việc chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC thành phố từ ngày 1/1/2019 đến 30/3/2020 theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

UBND thành phố giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố căn cứ Đề cương và nội dung cụ thể tại Kế hoạch số 92/KH-MTTW-BTT ngày 11/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, gửi Văn phòng UBND thành phố trước ngày 10/5/2020. Giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, tổng hợp báo cáo của các Sở, ngành, xây dựng báo cáo theo yêu cầu tại Đề cương, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/5/2020.

Ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra tại bộ phận Một cửa của Sở Sở Giao thông Vận tải.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND thành phố Kế hoạch làm việc với Đoàn giám sát cải cách TTHC và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 ngay sau khi có thông báo về Kế hoạch kiểm tra. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2020 tại thành phố Hải Phòng, trong đó yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại mục 2, mục 3 Công văn số 2747/VPCP-KSTT ngày 09/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ vào kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính hàng năm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức nói riêng, thực hiện có kết quả công tác cải cách hành chính nói chung; đồng thời, có biểu dương, khen thưởng cụ thể đối với các cơ quan, cá nhân đạt kết quả tích cực trong cải cách hành chính. Đánh giá kết quả sử dụng Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trong báo cáo định kỳ về cải cách hành chính gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

LHT

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai đo lường và giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác