Print Thứ Năm, 09/04/2020 15:47 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố, nhằm góp phần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở.

Đề án hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở hướng đến việc đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời chính xác và hiệu quả. Việc triển khai Đề án sẽ từng bước hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin. Thông qua hệ thống này, người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh các thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý

Đề án tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT viễn thông; hệ thống Bảng tin điện tử công cộng; ứng dụng trên thiết bị di động thông minh; nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ phụ trách về CNTT, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; và tuyên truyền phổ biến về ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin cơ sở.

Theo đó, Kế hoạch đảm bảo phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu, nhiệm vụ theo Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 238/QĐ-BTTTT và công văn  số 650 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tải về Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 9/4/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác