Print Thứ Tư, 23/06/2021 17:15 Gốc

Nhằm xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm chủ trì, phối hợp cho các đơn vị, cá nhân triển khai đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ công việc; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 22/6/2021 triển khai đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân kiểm tra công tác cải cách hành chính tại quận Hồng Bàng, ngày 18/12/2020.

Tại Kế hoạch, UBND thành phố giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức triển khai Kế hoạch này; kịp thời báo cáo đề xuất Hội đồng thẩm định, UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố sửa đổi và ban hành Bộ Chỉ số xác định Chỉ số CCHC năm 2021 và các năm tiếp theo của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc điều tra xã hội học phục vụ chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2021.

Các thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC thành phố chịu trách nhiệm thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đối với lĩnh vực được giao phụ trách đảm bảo đúng tiến độ, khách quan và chính xác.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm về tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021 của đơn vị đảm bảo đúng tiến độ, chính xác và đầy đủ tài liệu kiểm chứng kèm theo. Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện điều tra xã hội học phục vụ chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2021; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2021. Căn cứ yêu cầu chỉ đạo về CCHC của Trung ương, thành phố và đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương để UBND quận, huyện triển khai đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các xã, phường, thị trấn trong thực hiện công tác CCHC nhà nước năm 2021.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Bưu điện thành phố phối hợp triển khai việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2021.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đảm bảo đúng tiến độ, khách quan và chính xác
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác