Print Thứ Ba, 22/06/2021 20:00 Gốc

Cuộc thi tổ chức với mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 19/5/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Theo thể lệ, mỗi cá nhân được gửi tối đa 2 bài viết để tham dự thi, trong đó có 1 bài viết chính luận trên tạp chí khoa học và 1 bài viết trên báo điện tử. Các bài viết dự thi tập trung khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng (tập trung vào những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các lĩnh vực, tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới). Trong đó tập trung vào 3 nhóm chủ đề:

Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhóm 2: Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm, giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thời gian nhận bài viết dự thi đến ngày 15/8/2021 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận bài dự thi là văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tầng 10, nhà A17, số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 080.41053. Email: thiviet35hcma@gmail.com. Theo kế hoạch, Lễ công bố và trao giải thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 10/2021.

Thực hiện nội dung các Công văn số 329-CV/BTGTU, ngày 3/6/2021; Công văn số 345 CV/BTGTU, ngày 11/6/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng về việc triển khai, hưởng ứng cuộc thi viết chính luận khoa học về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố; cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị thuộc CATP tập trung phổ biến, thông tin, tuyên truyền về cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; vận động cán bộ, đảng viên hưởng ứng, tham gia Cuộc thi bảo đảm đúng đối tượng, thời gian, thể lệ.

Phòng PV01, PX03, PX04 đăng tải thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Công an thành phố, Chương trình truyền hình An ninh Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng; đăng tải, chia sẻ rộng rãi bài viết tham gia Cuộc thi của các tác giả trên địa bàn thành phố sau khi Cuộc thi kết thúc.

Các đơn vị tổng hợp kết quả triển khai, hưởng ứng Cuộc thi; danh sách bài viết tham gia Cuộc thi (nếu có) gửi về Công an thành phố (qua Đội 1, Phòng PX03) trước ngày 10/8/2021 để tập hợp báo cáo Đảng ủy CATP và Ban Tuyên giáo Thành ủy theo quy định.

PV

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác