Print Thứ Hai, 10/02/2020 11:59 Gốc

Thực hiện Quyết định số 3195/QĐ-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, việc triển khai kế hoạch nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao hiệu quả, nhân rộng các mô hình, cách làm mới nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi trước một bước và đồng hành với việc triển khai các dự án của thành phố.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo nguyên tắc: Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện chủ động và chịu trách nhiệm chủ trì về nội dung, kinh phí và các điều kiện đảm bảo để phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, ngành, quận, huyện mình. Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố là đầu mối đôn đốc, hướng dẫn, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo chung.

Đồng thời, bám sát các văn bản chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương và thành phố, các Chương trình, Kế hoạch triển khai Đề án liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thi hành Bộ luật, Luật của Trung ương và thành phố. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự phối hợp, kết nối, lồng ghép các hoạt động. Đẩy mạnh đổi mới hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; đảm bảo hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hoá, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 27-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở;  xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác