Print Thứ Tư, 19/08/2020 17:07 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị số 25/CT-TTg đến các cấp, các ngành của thành phố. Đồng thời phân công, phân nhiệm cho các cơ quan, đơn vị nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg.

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối tổng hợp, đôn đốc triển khai Kế hoạch và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

– Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tích hợp quy hoạch cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản vào quy hoạch thành phố;

– Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản; xây dựng các đề án phát triển các ngành chế biến nông lâm thủy sản: rau quả, thủy hải sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ…; xây dựng Nghị định đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp thay thế Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

– Tiếp tục tham mưu triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

– Rà soát, đề xuất triển khai các nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao liên quan đến hoạt động của công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp;

– Tham mưu xây dựng Chương trình, Đề án phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp;

– Nghiên cứu, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách 0hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 210-KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác