Print Thứ Tư, 28/10/2020 16:09 Gốc

Nhằm triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố trong quý IV năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố vừa có Công văn số 6174/UBND-KSTTHC ngày 05/10/2020 yêu cầu các đơn vị thực hiện theo các nội dung cụ thể.

Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, đánh giá, chỉ đạo tập trung hoàn thành 100% các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020, đặc biệt là các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của đơn vị, địa phương. Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoặc thông qua các kênh tuyên truyền khác (hệ thống thông tin cơ sở, hội nghị, tập huấn…) để lồng ghép, tổ chức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với các hình thức phù hợp, thiết thực.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chưa được Tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn căn cứ kết quả đánh giá về công tác cải cách hành chính, các tồn tại, hạn chế đối với 13 cơ quan, đơn vị đã nêu tại Công văn số 2371/SNV-CCHC&PC ngày 30/9/2020 của Sở Nội vụ để tiến hành tự rà soát, kiểm tra và chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế ở đơn vị mình nếu có, đặc biệt là tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của thành phố theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 07/02/2020 và Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện việc kiểm tra trong tháng 11/2020; Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng Bộ Chỉ số và phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính chung của Ủy ban nhân dân cấp xã, hoàn thành trong tháng 12/2020.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan chủ động nghiên cứu triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đảm bảo yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 22/9/2020 của Văn phòng Chính phủ và ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3485/BTTTT-THH ngày 10/9/2020; và thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những kết quả nổi bật về kết quả cải cách hành chính trên từng lĩnh vực cụ thể, những hoạt động, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt, những bài học kinh nghiệm trong cải cách hành chính tại các sở, ngành, địa phương giai đoạn 2011-2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào thời gian trước, trong và sau Hội nghị của Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 6174-UBND-KSTTHC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trong quý 4/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác