Print Thứ Ba, 04/10/2022 17:30 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, gửi: Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo ban hành nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về An ninh trật tự (ANTT), phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke… Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiều nơi chưa hiệu quả; ý thức chấp hành các quy định về ANTT, phòng chống cháy nổ của các cơ sở chưa cao; công tác quản lý của cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn thiếu chặt chẽ; thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý… Bên cạnh đó, dịch vụ karaoke là hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, nguy cơ phát sinh sự cố về cháy, nổ và nhiều loại hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội cao.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố cháy, nổ và các vụ việc phức tạp xảy ra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể để tăng cường hiệu quả quản lý đối với các cơ sở kinh doanh karaoke; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các cơ sở và xử lý nghiêm đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm.

. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trong đó chú trọng làm rõ thực trạng, những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguy cơ, nguyên nhân có khả năng dẫn đến cháy, nổ và hướng dẫn biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn, chống ngạt khói, xử lý các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra; đồng thời, chú trọng phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ cùa chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và ANTT.

. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh karaoke; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

2. Công an thành phố

. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, trọng tâm là các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố: (1) Công văn số 3980/VP-NC&KTGS ngày 10/9/2022 về việc thực hiện Công điện số 792/CĐ-TTg ngày ngày 7/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy; (2) Công văn số 4927/UBND-NC&KTGS ngày 29/8/2022 về việc triển khai thực hiện Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; (3) Công văn số 3150/VP-XD ngày 13/9/2022 về việc tăng cường đảm bảo xây dựng, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu đô thị, khu chung cư và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Công văn số 2843/UBND-KTGS1 ngày 4/5/2021 về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

. Cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tổng kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn.

. Chỉ đạo Công an cấp xã làm tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ cở được phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, nhất là với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke để chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền thực hiện đảm đảm các yêu cầu về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

. Chỉ đạo, rà soát công tác cấp phép kinh doanh, dịch vụ karaoke đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật liên quan, tăng cường hướng dẫn, tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke đối với cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, ANTT.

. Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke; bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke; quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận; xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật.

4. Sở Xây dựng

. Chỉ cấp phép xây dựng và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ cấp phép xây dựng đối với các công trình được phân cấp khi đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật, nhất là đối với công trình là cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trọng tâm là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn đảm bảo các yêu cầu theo đúng quy định.

5. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Cùng với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

6. Sở Công Thương: Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị địa phương vào cuộc thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh.

. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị chức năng nghiêm túc thực hiện tổng kiểm tra (thực hiện kiểm tra ngay đối với cơ sở chưa kiểm tra; thực hiện kiểm tra các nội dung đã yêu cầu tại lần kiểm tra trước đó đối với các cơ sở đã kiểm tra); đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không đảm bảo lối thoát nạn, không có khả năng chống cháy lan, không thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định hoặc đã có văn bản yêu cầu khắc phục mà không thực hiện; thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự.

. Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn. Tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng làm ảnh hưởng đến lối thoát nạn khẩn cấp.

. Chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Có chế tài cụ thể hoặc kịp thời báo cáo đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoặc không được cấp phép tiếp tục hoạt động.

. Xây dựng, củng cố ngay lực lượng dân phòng tại các khu dân cư, đảm bảo yêu cầu phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo bước chuyển biến rõ nét về lực lượng, phương tiện và hiệu quả hoạt động, đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”.

8. Công ty TNHH MTV Điện lục Hải Phòng: Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị thành viên có các giải pháp quản lý an toàn điện (sau công tơ điện) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi, thẩm quyền quản lý, phụ trách. Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Công an thành phố để được hướng dẫn.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác