Print Thứ Tư, 12/01/2022 13:51 Gốc

Sáng 12/1 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chinh phủ. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Năm qua, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng. Tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp thẩm định, tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh lãnh đạo UBND cấp tỉnh bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. Rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biển tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, biểu dương, khen thưởng, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật và gắn bó với dân tộc. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm đầu tư để bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ từng bước đi vào nền nếp. Toàn ngành Nội vụ tích cực, chủ động công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Nội vụ đã khắc phục khó khăn, tổ chức các cuộc điều tra theo hình thức trực tuyến, áp dụng toàn bộ công nghệ thông tin vào các khâu trong tổ chức điều tra. Trong năm đã thực hiện nghiệm thu phiếu điều tra của 63 tỉnh, thành phố và tổng hợp kết quả sơ bộ ban đầu của cuộc điều tra cơ sở hành chính.

Kế thừa, phát huy những thành tích đạt được, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả“, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành Nội vụ năm 2022, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính nhà nước các cấp. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã, trong đó tập trung rà soát kỹ lưỡng những vấn đề bất cập để sửa đổi, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp. Nghiên cứu đổi mới phương thức nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ. và trả lương theo vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương; xây dựng và hoàn thiện Đề án “Mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh”. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm qua; đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của toàn hệ thống chính trị cả nước, có sự đóng góp không nhỏ của ngành Nội vụ. Để phát huy được những thành tích đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong năm 2022 Bộ Nội vụ cần tiếp tục phát huy “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả“, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành Nội vụ, trong đó tập trung vào: nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ; Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính nhà nước các cấp. Đồng thời, đầy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chủ động xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ và trả lương theo vị trí việc làm. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương. Xây dựng và hoàn thiện Đề án “Mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh”.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác