Print Thứ Sáu, 14/06/2024 11:15 Gốc

Sáng 14/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh Hội nghị.

Sau 10 năm tổ chức triển khai tại thành phố Hải Phòng, có thể khẳng định Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị tại thành phố đã được cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ; cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố đón nhận, đồng thuận. Thông qua các hoạt động văn hoá, nghệ thuật việc tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, giá trị, vẻ đẹp về vùng đất, con người Hải Phòng với chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử được tôn vinh, ca ngợi, lan toả. Theo đó, văn hoá từng bước trở thành nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, thành phố để Hải Phòng từng bước phấn đấu trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, khẳng định vai trò động lực phát triển đất nước.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tại Hội nghị.

Phương thức lãnh đạo của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, cấp uỷ các cấp trên địa bàn thành phố trong việc triển khai, tổ chức Nghị quyết số 33-NQ/TW trong 10 năm qua có nhiều nét đổi mới, sáng tạo được triển khai đồng bộ với Nghị quyết 32-NQ/TW, ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Hải Phòng đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, phát triển văn hoá, con người Hải Phòng. Trong đó có một số chủ trương, quyết sách đột phá, mang dấu ấn riêng. Việc đa dạng hoá các hình thức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố. Cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa, văn nghệ, văn nghệ sỹ xác định đây là cơ hội phát triển, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức, sáng tạo văn hoá.

Công tác xây dựng môi trường văn hoá, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá được quan tâm triển khai có hiệu quả. Các phong trào, hoạt động văn hoá có bước phát triển sâu rộng, thu hút ngày càng đông đảo các văn nghệ sĩ, các tầng lớp Nhân dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ trong Nhân dân. “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần khôi phục một số phong tục, tập quán tốt đẹp, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, thúc đẩy việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, hình thành nhân cách, lối sống tích cực trong các tầng lớp Nhân dân phát huy đặc trưng bản sắc văn hoá, con người Hải Phòng. Lực lượng văn nghệ sỹ, hội viên ngày càng đông đảo về số lượng; số lượng các tác phẩm đạt giải thưởng khu vực, quốc gia tăng, có một số tác phẩm đạt giải thưởng quốc tế; việc giao lưu, trao đổi, tọa đàm được quan tâm…

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu về tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn hoá; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, tổ chức Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

Các đại biểu dự Hội nghị.

Để nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các chỉ đạo thành các hành động có kết quả rõ nét, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thời gian tới quan tâm một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Kết luận số 76, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33, Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chiến lược, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ, xác định thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giao trách nhiệm đến từng cơ quan, lãnh đạo phụ trách. Lãnh đạo thành phố sẵn sàng lắng nghe, tạo điều kiện triển khai các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao vị trí, vai trò của ngành văn hóa thành phố.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng và đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tệ nạn xã hội; bảo vệ, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, chống các hành vi tha hóa. Tăng cường tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm hay ở các địa phương, đơn vị, các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố giai đoạn tới. Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo: Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện thực hiện hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; ngăn ngừa hoạt động cực đoan lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng; đồng thời lên án, phê phán mạnh mẽ những biểu hiện mê tín dị đoan, những hoạt động văn hóa không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các cá nhân.

Bên cạnh phát triển các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản, cần chú trọng tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực: Báo chí và truyền thông; văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp; giáo dục và đào tạo; hôn nhân và gia đình; văn hóa cộng đồng, văn hóa nơi công cộng, văn hóa cổ vũ thể thao… nhằm xây dựng hình ảnh con người Hải Phòng có nhân cách, lối sống tốt đẹp trong mắt Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Phân bổ nguồn lực phát triển văn hóa, con người tương xứng với thành tựu phát triển kinh tế. Quan tâm đầu tư, bố trí nguồn lực xây dựng, bổ sung, nâng cấp các thiết chế văn hóa, nhất là ở những địa bàn khó khăn, những nơi sáp nhập xã, thôn, tổ dân phố. Xây dựng phương án tổng thể phát huy hiệu quả sử dụng các công trình nhà văn hóa, khu thể thao đã được đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nhất là ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, đề xuất cơ chế chính sách tôn vinh, đãi ngộ với các nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu trong việc cống hiến, trao truyền, phổ biến các giá trị văn hóa. Thiết lập, kiến tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, đào tạo, phát huy tài năng trẻ, coi các tài năng nghệ thuật cũng là nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội thành phố; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, nghệ thuật để văn hóa trở thành đại sứ, trở thành động lực phát triển ngành du lịch và kinh tế thành phố…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác