Print Thứ Tư, 15/01/2020 08:22 Gốc

Sáng 14-1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 28 về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo của Thành ủy về thực hiện NQ 28 chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện các vụ của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khu Kinh tế; đại diện chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước; lãnh đạo HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức Đảng, đoàn thể…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

10 năm thực hiện NQ 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, Hải Phòng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, thành lập được 311 tổ chức Đảng tại 178 doanh nghiệp ngoài nhà nước, 81 HTX, 52 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Các cấp ủy Đảng đã kết nạp được 2492 đảng viên, trong đó có 37 chủ doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời thành lập được 1146 tổ chức công đoàn, phát triển 213.724 đoàn viên; 250 tổ chức Đoàn, hội thanh niên, phát triển 13.320 đoàn viên, hội viên thanh niên. Cùng với việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể, các cấp ủy Đảng chú trọng tới việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực này, nhất là với những tổ chức mới được thành lập.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong quá trình thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, theo sát tình hình và bổ khuyết các giải pháp, nhiệm vụ, chỉ tiêu kịp thời. Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Nghị quyết 28 của Thành ủy thường xuyên đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy Đảng về tài liệu tuyên truyền, kinh phí cũng như hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng, đoàn thể… Các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện sâu rộng NQ 28, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả cao. Từ đó, tạo nên sự chuyển biến đáng kể về tư tưởng, nhận thức của một bộ phận giới chủ doanh nghiệp, tự nguyện thành lập và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động. Nhiều chủ doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu và được kết nạp vào Đảng.

Tuy nhiên, việc thực hiện NQ 28 vẫn có một số hạn chế, khuyết điểm như: kết quả thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể chưa tương xứng với số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập của thành phố; việc khảo sát các đơn vị có điều kiện thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể còn hạn chế, chưa thường xuyên, không sát thực tế; một số đảng bộ xác định không có đơn vị có đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng (Đảng bộ quận Đồ Sơn, Kiến Thụy, Cát Hải); một số tổ chức Đảng, đoàn thể mới thành lập còn lúng túng về nội dung, phương pháp hoạt động, chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo, quy tụ, tập hợp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đảng viên, đoàn viên, hội viên…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: 10 năm thực hiện NQ 28, Hải Phòng  đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Trong giai đoạn hiện nay, khi kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, được Đảng ta tiếp tục quan tâm, thể hiện rõ trong NQ Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 12); NQ 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về thành lập các tổ chức Đảng  trong doanh nghiệp tư nhân, các quan điểm chỉ đạo của NQ 28 vẫn nguyên giá trị. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành kết luận về 10 năm thực hiện NQ 28 và bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp mới cụ thể phù hợp hơn với thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn mới. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quán triệt, thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy,  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để đạt kết quả cao hơn, thực chất hơn trong thời gian tới. Hằng năm, Ban Tổ chức Thành ủy giao chỉ tiêu thực hiện cho các quận ủy, huyện ủy. Việc thực hiện các chỉ tiêu sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với các địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ban Tổ chức Thành ủy trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng 21 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu qua 10 năm thực hiện NQ 28, trong đó có Báo Hải Phòng.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập

(Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng BCĐ Thành ủy thực hiện NQ 28 tại hội nghị)

Từ khi Đảng ban hành chủ trương, chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập và đi vào hoạt động. Cùng với các thành phần kinh tế nhà nước, các thành phần kinh tế trên có vai trò quan trọng, đóng góp tích cực trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập của thành phố và đất nước.

Từ năm 1996 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các thành phần kinh tế khu vực ngoài nhà nước. Bởi đó chính là một trong những yếu tố, động lực, điều kiện để các đơn vị này phát triển lành mạnh, đúng hướng, ổn định, bền vững. Cụ thể như: Chỉ thị số 07 ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa 8) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Nghị quyết số 22 ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 10) “Về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Kết luận số 80 của Ban Bí thư ngày 29-7-2009 “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị”. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 10) ban hành Quy định số 15 ngày 28-8-2006 “Về đảng viên làm kinh tế tư nhân”, thực hiện thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Hải Phòng là thành phố công nghiệp lâu đời, một trong những trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước, cùng với sự đổi mới phát triển của đất nước, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố cũng đã phát triển mạnh mẽ, nhất là các thành phần kinh tế khu vực ngoài nhà nước.

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, ngày 10- 11- 2009, Ban Thường vụ Thành ủy khóa 13 ban hành Nghị quyết số 28 về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, với quan điểm:

– Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập nhằm bảo đảm và tăng cường vai trò lãnh đạo và tạo lập cơ sở chính trị của Đảng; tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và chính đáng của chủ doanh nghiệp và người lao động.

– Nghị quyết cũng đã xác định trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

– Cùng với việc ban hành nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và giao cho các ban Thành ủy ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết.

Qua thực tiễn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28 với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, đoàn thể, với sự quan tâm của các chủ doanh nghiệp, HTX, đơn vị…, thu nhiều kết quả quan trọng, cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Báo cáo do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các báo cáo tham luận trình bày đã nêu khá cụ thể. Sau đây tôi xin nhấn mạnh một số nội dung:

Một là, Nghị quyết 28 đã được Thành ủy và các cấp ủy triển khai bài bản, nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; cụ thể hóa chương trình, mục tiêu thành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc tổ chức họp sơ kết, tổng kết hằng năm.

Hai là, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động được quan tâm, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục trên các phương tiện thông tin, đại chúng và lồng ghép qua các hội nghị, tọa đàm, gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp hằng tháng. Đội ngũ cán bộ Đảng, đoàn thể được xuyên được bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ. Nội dung chương trình học lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng cho cán bộ đảng, đoàn thể, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng.

Ba là, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp ủy quan tâm hướng dẫn đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát được tặng cường. Các cấp ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 28 vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Bốn là, công tác quản lý nhà nước được tăng cường. UBND thành phố và chính quyền các cấp thường xuyên rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 98 ngày 24-10-2014 của Chính phủ “Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế”; thường xuyên trao đổi về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực chuyên ngành.

Năm là, đa số tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị; tham gia với chủ doanh nghiệp về phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp, đơn vị. Những doanh nghiệp có tổ chức Đảng cơ bản hoạt động ổn định, ít có xung đột, tranh chấp lao động; quyền lợi của người lao động cơ bản được bảo đảm. Nhiều tổ chức Đảng đã xây dựng được quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; quy chế làm việc về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với hội đồng quản trị và ban giám đốc doanh nghiệp.

Những kết quả đạt được là công sức, là quyết tâm chính trị, là sự năng động sáng tạo của các cấp ủy Đảng cơ sở; là sự quan tâm, tạo điều kiện của nhiều chủ doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tại hội nghị quan trọng này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại các kỳ sơ kết, tổng kết. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Thành ủy và công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố trong nhiều năm qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc đánh giá, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; nhất là một số cấp ủy chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm chủ trương nghị quyết, chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết; bên cạnh nhiều đảng bộ thực hiện tốt nghị quyết với kết quả cao, còn đảng bộ có kết quả thực hiện thấp làm ảnh hưởng đết kết quả chung của thành phố; tỷ lệ tổ chức Đảng được thành lập trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có điều kiện còn thấp.

Phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng ta tiếp tục quan tâm, thể hiện rõ trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa 12) ngày 3-6-2017. Thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương về thành lập các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 28 còn nguyên giá trị. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Kết luận 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp mới cụ thể phù hợp hơn với thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn mới.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 28 và Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các khu vực kinh tế này, góp phần tích cực, hiệu quả hơn nữa vào công tác tổ chức xây dựng Đảng, vào sự phát triển của thành phố, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong giai đoạn mới, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò, vị trí cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề, các cơ sở y tế ngoài nhà nước để bổ sung cả về số lượng và chất lượng đảng viên cho các doanh nghiệp tư nhân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở giáo dục, y tế ngoài khu vực nhà nước; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

Các cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, nhất là chủ doanh nghiệp, người trong bộ máy quản lý và ban chấp hành các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Ba là, các quận ủy, huyện ủy kiện toàn, tăng cường trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ban chỉ đạo phải do đồng chí phó bí thường trực  cấp uỷ làm trưởng ban; trưởng ban tổ chức và 1 đồng chí phó chủ tịch UBND làm phó trưởng ban; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội và một số cơ quan chuyên môn của UBND làm thành viên. Ban tổ chức của cấp uỷ là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cấp uỷ chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, kịp thời hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đảng, đoàn thể ở khu này, nội dung hướng dẫn phải cụ thể, thiết thực vừa  bảo đảm  quy định của Đảng, vừa phải phù hợp với thực tiễn của đơn vị, không cứng nhắc, không máy móc; thường xuyên kiểm tra và định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và xây dựng các giải pháp chỉ đạo thực hiện; nhân rộng các mô hình, điển hình tốt.

Bốn là, các cấp ủy Đảng cần nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, biểu dương khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời những tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nghị quyết; chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị, đoanh nghiệp ngoài công lập tích cực quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ việc thực hiện nghị quyết.

Hằng năm, Ban Tổ chức Thành ủy giao chỉ tiêu thực hiện cho các quận ủy, huyện ủy. Việc thực hiện các chỉ tiêu sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với các địa phương, đơn vị.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là những lĩnh vực đặc thù của nền kinh tế nước nhà. Việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể ở lĩnh vực này cần phải được tiến hành với sự quyết tâm chính trị cao, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, kiên trì. Với những kết quả, bài học kinh nghiệm của 10 năm qua,  chúng ta tin tưởng thời gian tới việc  thực hiện Nghị quyết 28 sẽ tích cực hơn, hiệu quả hơn, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với khu vực kinh tế này.

Ảnh: Hoàng Phước

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy: 21 tập thể, 23 cá nhân được biểu dương, khen thưởng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác