Print Thứ Tư, 24/03/2021 15:45 Gốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nói về 6 bài học kinh nghiệm tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Nước; từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thành công kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch Nước

Tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho biết: Từ cuối năm 2018, Chủ tịch Nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Trong công tác và sinh hoạt luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nhật Bắc.

Thực hiện các quy định của Hiến pháp, pháp luật và theo sự phân công của Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao. Phó Chủ tịch Nước đã thực hiện tốt chương trình công tác đối nội và đối ngoại, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường hợp tác quốc tế.

Kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

6 bài học kinh nghiệm

Bài học thứ nhất Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhắc tới là sự tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ được giao, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Nước.

Thứ ba, luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc“; nhân dân là trung tâm; trọng dân, gần dân, hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Thứ tư, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là khi đất nước có những sự kiện lịch sử trọng đại hoặc khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh… Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ năm, tiếp tục mở rộng, phát triển và nâng cao quan hệ đối ngoại, tạo sự tin cậy chính trị ổn định, bền vững với các đối tác nước ngoài. Tích cực và chủ động tham gia xây dựng các nguyên tắc, chuẩn mực trong các thể chế đa phương, khu vực và toàn cầu. Xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác khác.

Thứ sáu, đẩy mạnh xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất 6 nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong thời gian tới, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Quốc hội và nhân dân, Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

Trong đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nghiên cứu, trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có nội dung về cải cách tư pháp.

Thứ ba, tham gia chỉ đạo công tác ngoại giao của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng-an ninh, quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Thứ năm, quan tâm lãnh đạo và tổ chức, triển khai các phong trào Thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, gắn các phong trào Thi đua yêu nước với việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ sáu, chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch Nước tiếp tục triển khai Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối thông tin, quan hệ phối hợp công tác với các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương.

Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, đồng bào, cử tri trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho.

CHUNG HÀ ĐÔNG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói về 6 bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2016-2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác