Print Thứ Sáu, 04/11/2022 11:45 Gốc

Sáng 4/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức Tọa đàm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Dự Tọa đàm về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn nghiên cứu; PGS.TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Đào tạo khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Đoàn nghiên cứu.

Dự về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, chương trình Tọa đàm là nội dung nghiên cứu trong kế hoạch của Học viện cũng là vấn đề Thành ủy Hải Phòng quan tâm, chỉ đạo thời gian qua. Đồng thời cho biết, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Thành ủy Hải Phòng đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đội ngũ trí thức của thành phố ngày càng được quan tâm, phát triển; các trung tâm đào tạo cho thành phố, vùng, thậm chí cả nước hoạt động khá chuyên sâu; các sở, ngành, địa phương của thành phố cũng đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nội dung liên quan đến vấn đề này.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Tọa đàm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, thông qua Tọa đàm nhằm cung cấp cho Đoàn nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh những nội dung triển khai trong thực tiễn để tổng hợp, đánh giá và báo cáo Trung ương để tiếp tục ban hành kết luận, nghị quyết hoặc chủ trương mới về phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình mới. Đồng thời, giúp thành phố đánh giá tổng thể việc xây dựng, phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố, thực hiện tốt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Tọa đàm.

Báo cáo tại Tọa đàm nêu rõ: Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, công tác xây dựng đội ngũ trí thức thành phố đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng nâng cao. Thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; xây dựng triển khai thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh, đào tạo, bồi dưỡng trí thức; chú trọng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trí thức của thành phố. Các khâu tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quán lý được thực hiện đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai…

PGS.TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Đào tạo khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm.
Đại biểu phát biểu tại Tọa đàm.

Đội ngũ trí thức thành phố có sự phát triển nhanh về số lượng, trưởng thành một bước về chất lượng, phát huy vai trò, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách cũng như chủ động đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án lớn của thành phố; là nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thông tin, phổ biến kiến thức, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống… góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; góp phần xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng Hải Phòng ngày càng phát triển về mọi mặt.

Tại Tọa đàm, thành phố Hải Phòng kiến nghị Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác tư tưởng của Đảng đối với trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, của dân tộc và trách nhiệm công dân đối với xã hội; đẩy mạnh hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong các hội trí thức; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ. Kiến nghị Chính phủ xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ hơn nội hàm của khái niệm “đội ngũ trí thức” để có thể xây dựng giải pháp đúng, trúng và khả thi trong chính sách…

PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn nghiên cứu cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thời gian qua, Học viện đã phối hợp một số tỉnh, thành ủy trên cả nước triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết này; trong đó tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tọa đàm này nhằm đánh giá tổng kết toàn diện về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực tế nghị quyết tại Hải Phòng, từ thực trạng đội ngũ trí thức của thành phố đến chia sẻ điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thời gian tới. Qua đó, giúp Đoàn công tác nghiên cứu, tổng hợp, tiếp tục đề xuất các nội dung mới với Trung ương trong việc ban hành kết luận tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết hoặc ban hành nghị quyết mới về xây dựng đội ngũ trí thức.

Hoàng Tùng, Phương Mai. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tọa đàm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác