Print Thứ Ba, 08/12/2020 12:00 Gốc

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội thông qua Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025; cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều được quán triệt, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi; phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố để thực hiện sáng tạo, thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Ảnh: Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tại quận Lê Chân.

Với yêu cầu đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp và người đứng đầu đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hằng năm đánh giá kết quả thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Các văn kiện cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền gồm: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (bản đầy đủ và bản tóm tắt do đồng chí Bí thư Thành ủy trình bày tại Đại hội); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”; Bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, với thu hoạch, kiểm tra, đánh giá việc học tập, quán triệt Nghị quyết.

Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở và báo cáo viên của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ toàn thành phố học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Thường trực Thành ủy trực tiếp phổ biến, quán triệt những định hướng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội, tập trung chủ yếu vào phần đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tống quát, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ và giải pháp, nhất là các đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chú trọng những nhiệm vụ cụ thể, thuộc trách nhiệm thực hiện của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và của cán bộ, đảng viên. Hoàn thành trong tháng 12/2020.

Đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên ở cơ sở, các tầng lóp nhân dân, cần được tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết bằng hình thức phù hợp, thiết thực; trong đó, phát huy cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức hội quần chúng. Bảo đảm toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lóp nhân dân thành phố đều nắm vững mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược xây dựng và phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; gắn với thực tiễn địa phương, cơ sở để cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân vận dụng thiết thực, hiệu quả vào thực tiễn đời sống, công tác. Hoàn thành trong tháng 1/2021 và thực hiện thường xuyên.

Đối với các báo cáo viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên và cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong Trường Chính trị Tô Hiệu, Trung tâm chính trị cấp huyện, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thành phố, cần tổ chức học tập, nghiên cứu về Nghị quyết Đại hội theo các chuyên đề, phù hợp với từng loại đối tượng. Trong đó, chú trọng đưa nội dung nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội vào trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên các cấp. Thực hiện thường xuyên.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội; trường hợp cần thiết, có sự hỗ trợ của báo cáo viên cấp trên. Đội ngũ báo cáo viên phải là những người nghiên cứu sâu, nắm vững Nghị quyết, có tư duy, quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm, có kinh nghiệm, nghiệp vụ, kỹ năng, bảo đảm truyền đạt trung thực, chính xác, sinh động nội dung Nghị quyết, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội trong toàn thành phố xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm rõ mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và thường xuyên, lâu dài; rõ lộ trình thực hiện; rõ trách nhiệm thực hiện; rõ nguồn lực bảo đảm; rõ chế độ kiểm tra và đánh giá; bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt. Hàng năm, tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện; bổ khuyết các nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết Đại hội cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố và trong cả nước, kiều bào ở nước ngoài; các địa phương bạn, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Các cơ quan báo chí thành phố, nhất là Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cần tăng lượng tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục như hỏi-đáp, trao đổi, tọa đàm, đối thoại… về Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, cần tranh thủ các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương bạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; phát huy, khai thác có hiệu quả các hoạt động văn học, nghệ thuật, các thiết chế văn hóa, thông tin hiện có; đẩy mạnh tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đưa nội dung học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội vào chương trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy: Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức việc nghiên cứu, học tập, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ thành phố. Biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội phù hợp với từng đối tượng, đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện. Thành lập Tổ Báo cáo viên, phân công Báo cáo viên của Thành ủy hỗ trợ truyền đạt Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị để trong trường hợp cần thiết. Chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Thành ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và việc thực hiện Chỉ thị này.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, bảo đảm phù hợp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác