Print Thứ Tư, 07/10/2020 10:00 Gốc

UBND thành phố ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học, phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện.

Kế hoạch ban hành với mục đích điều tra xã hội học nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin đánh giá về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện phục vụ việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, đảm bảo thực chất, khách quan.

UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức điều tra xã hội học đảm bảo đúng đối tượng, phương pháp thời gian và phù hợp với điều kiện thực tế.

Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến gồm: Đại biểu HĐND thành phố cho ý kiến đánh giá các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố cho ý kiến đánh giá các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện. Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cho ý kiến đánh giá UBND các quận, huyện; đánh giá chéo các sở, ban, ngành thành phố khác. Lãnh đạo UBND các quận, huyện; Thường trực HĐND các quận, huyện: cho ý kiến đánh giá các sở, ban, ngành thành phố. Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn thành phố cho ý kiến đánh giá các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố những nội dung có khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố; các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, Văn phòng HĐND thành phố: lập danh sách đối tượng lấy ý kiến thuộc đơn vị và gửi về Sở Nội vụ đảm bảo thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành thành phô, UBND các quận, huyện liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ (qua Phòng Cải cách hành chính và pháp chế) để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện.

LHT

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức điều tra xã hội học đảm bảo đúng đối tượng, phương pháp thời gian và phù hợp với điều kiện thực tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác