Print Thứ Tư, 27/11/2019 16:48 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 30/9/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021); ngày 07/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 6128/UBND-TH ngày về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 trên địa bàn thành phố, Báo cáo kinh tế – xã hội năm 2019.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Trên cơ sở Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố; ngày 13/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Báo cáo số 353/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

2. Trên cơ sở Báo cáo số 353/BC-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; căn cứ Kết luận số 81-KL/TU ngày 01/11/2019 của Hội nghị Thành ủy lần thứ 22, Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng năm 2020; ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại cuộc tiếp xúc các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV; ý kiến tham gia của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2020.

– Xem nội dung chi tiết Báo cáo số 353/BC-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố tại đây.

– Xem nội dung chi tiết dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố tại đây.

– Xem nội dung chi tiết dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố tại đây.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác