Print Thứ Tư, 23/02/2022 11:40 Gốc

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng 2030. Theo đó, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, Hải Phòng sẽ phấn đấu đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trong năm 2022, thực hiện chuyển đổi số được xác định là một trong những nội dung quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của thành phố. Theo đó, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố được thành lập với vai trò thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố phương hướng, giải pháp đề giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình tiến trình chuyển đổi số thành phố, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Hải Phòng.

Ban chỉ đạo đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, dự thảo quyết định phê duyệt danh sách lãnh đạo tổ công tác. Các nội dung dự thảo đã gửi xin ý kiến các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo, tiếp thu hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo phê duyệt. Cụ thể, đã có 07 Sở, ngành và 07 quận, huyện thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số tại đơn vị, trong đó giao Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện là Trưởng ban chỉ đạo của đơn vị.

Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chính xác, kịp thời; bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử đã mở chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số thường xuyên tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Chuyên đề Chuyển đổi số trên Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng phát hành hàng tuần. Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng tin tức thành phố đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, các hiệp hội tổ chức gần chục cuộc hội thảo về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, logistics; ứng dụng Blockchain .v.v. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 02 Hội thảo Chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với chủ đề “Thay đổi nhỏ lợi ích lớn” và “Chữ ký số, lưu trữ điện tử tập trung – Nền tảng xây dựng Chính quyền số và công dân số” với hơn 200 đại biểu các cơ quan, doanh nghiệp tham gia; Phối hợp với Đảng Ủy khối doanh nghiệp tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, cơ hội, thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp kết nối tới 26 điểm cầu. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp bắt đầu từ đâu”, giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp cận những kinh nghiệm của quá trình chuyển đổi số.

Các đơn vị, địa phương đã tích cực tuyên truyền Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, trong đó, có 02 Sở (Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số tại đơn vị.

Căn cứ Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 284/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 03/NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và nhân dân thành phố về tầm quan trọng của chuyển đổi số để phục vụ việc xây dựng phát triển kinh tế-xã hội.

Nội dung Chương trình hành động bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị Quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, gồm 103 nhiệm vụ với 9 nhóm nhiệm vụ chính thực hiện chương trình chuyển đổi số gồm: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Công tác xây dựng thể chế, cơ chế chính sách; Phát triển Nền tảng, hạ tầng số; Phát triển dữ liệu; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn thông tin mạng; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển Chính quyền số; Phát triển Kinh tế số; Phát triển Xã hội số.

Hiện nay trên địa bàn thành phố đã có 09 Sở, ngành và 07 quận, huyện ban hành kế hoạch hành động thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo xây dựng hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022; Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố năm 2022.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tình hình thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác