Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:52

UBND thành phố vừa có Quyết định về việc phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế (đợt 1) năm 2019 đối với 94 công chức, viên chức, gồm 79  người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 15 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

UBND thành phố giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có đối tượng tinh giản biên chế phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và viên chức bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, trước pháp luật việc đề xuất thực hiện chế độ, chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

Các công chức, viên chức được tinh giản thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Lý do tinh giản là do năm 2016-2017-2018 được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo vị ví việc làm nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ…

haiphong.gov.vn 25/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tinh giản biên chế đợt 1 năm 2019 đối với 94 công chức, viên chức
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác