Print Thứ Ba, 03/11/2020 20:00 Gốc

Nhằm thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố kịp thời, thống nhất, đảm bảo các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và thành phố về xử lý vi phạm hành chính; UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 6882/UBND-NC2 ngày 2/11/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố.

Tại Văn bản này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố; UBND các quận, huyện tiếp tục nghiên cứu thực hiện một số nội dung sau:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, triển khai xây dựng, hoàn thiện pháp luật; phổ biến, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật, kiểm tra công tác thi hành pháp luật; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có thẩm quyền xử phạt chủ động phối hợp trong việc trao đổi thông tin, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đối với hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham mưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thiết lập hồ sơ đúng quy trình pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trước khi trình Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải lấy ý kiến của Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND thành phố do các cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến; có văn bản trả lời các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, tài liệu.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính do Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND thành phố ban hành đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác