Print Thứ Hai, 15/06/2020 14:58 Gốc

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND triển khai thực hiện nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Quyết định số 630/QĐ-TTg, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ảnh minh họa.

Thành phố sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2019 của Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”.

UBND thành phố yêu cầu: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định số 630/QĐ-TTg nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cửu hộ. Cụ thể hoá đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, địa phương; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Các nhiệm vụ phải được thực hiện đúng tiến độ đề ra. Đảm bảo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 630/QĐ-TTg. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg.

UBND thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố (qua Công an thành phố) trước ngày 15/9 hàng năm. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Chính phủ (qua Bộ Công an) trước ngày 1/10 hàng năm.

Lê Ngọc

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác