Print Thứ Năm, 26/12/2019 15:23 Gốc

Phát biểu của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2019.

Trước hết, tôi nhất trí cao với báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày. Thành ủy Hải Phòng sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ giải pháp, đặc biệt là ý kiến kết luận hội nghị ngày hôm nay.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Hội nghị tổng kết năm 2019 cũng là thời điểm mà thành phố Hải Phòng cũng như các địa phương đang tổng kết nhiệm kỳ để chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp. Vì vậy, từ kết quả tổng kết chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp của thành phố Hải Phòng, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau:

Thứ nhất: Năm 2019 cũng như từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt và đã đạt được kết quả rất quan trọng:

– Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Trung ương ban hành và trực tiếp ban hành nhiều nghị quyết, nhiều văn bản để triển khai toàn diện các lĩnh vực trong công tác xây dựng Đảng. Qua thống kê có 3 nghị quyết của Trung ương, hơn 60 quy định, văn bản hướng dẫn. Các nghị quyết, quy định, văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng được ban hành ở nhiệm kỳ này bảo đảm toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức xây dựng đảng ở các địa phương.

– Điểm mới nổi bật là trong quá trình xây dựng nghị quyết, quy định, các văn bản hướng dẫn, Ban Tổ chức Trung ương đều rất công phu, xin ý kiến các địa phương, và tổ chức hội thảo nhiều lần. Chính vì vậy, nội dung nghị quyết của Trung ương cũng như các quy định, các văn bản hướng dẫn rất sát với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện.

– Cùng với việc đổi mới trong ban hành nghị quyết, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã đổi mới việc ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, đổi mới trong công tác quán triệt nghị quyết thông qua hội nghị trực tuyến tới cấp quận, huyện, nội dung kế hoạch thực hiện nghị quyết với chỉ tiêu, lộ trình cụ thể, đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, từ đó yêu cầu các địa phương phải triển khai nghiêm túc thì mới đáp ứng được mục tiêu của nghị quyết.

– Nét mới nữa là, Ban Tổ chức Trung ương thực hiện giao ban trực tuyến định kỳ hằng tháng, vừa triển khai hướng dẫn, vừa tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các địa phương. Thông qua đó, Trung ương đã có những điều chỉnh, sửa đổi kịp thời.

Như vậy, từ sau Đại hội 12 của Đảng tới nay, Ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; các tham mưu, đề xuất, các đề án do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì đều xuất phát từ tính cấp bách của thực tiễn công tác xây dựng Đảng, đều được hoàn thành có chất lượng, đã tạo được bước chuyển biến một cách căn bản công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng ta.

Thứ hai: Đối với Hải Phòng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hải Phòng xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Vì vậy, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương đều được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động. Bí thư Thành ủy, các Phó bí thư Thành ủy trực tiếp quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định tại các hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố. Tôi xin báo cáo một số kết quả thực hiện nghị quyết của Trung ương:

(1) Về kết quả thực hiện Nghị quyết 18, 19 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp. Tới nay, thành phố đã bố trí Trưởng ban Dân vận Thành ủy kiêm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đối với cấp huyện, đã sắp xếp = 100% trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; 11/15 trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch MTTQ; 3/15 bí thư kiêm chủ tịch UBND; 11/15 bí thư và 7/15 Chủ tịch UBND không phải là người địa phương; hợp nhất 3/15 văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND; hợp nhất cơ quan tổ chức-nội vụ tại 2 quận, huyện; hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra với thanh tra tại 1 huyện; thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể tại 1 quận.

Thực hiện sắp xếp giảm 134 thôn, tổ dân phố (theo lộ trình tới đây sẽ giảm 1.817 thôn, tổ dân phố, giảm 4.822 người hoạt động không chuyên trách).

Đối với các sở, ngành: đã thu gọn giảm 43 đầu mối, giảm 27 đơn vị sự nghiệp, 15 đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% về tài chính, 188 đơn vị  tự chủ tài chính một phần .

Tóm lại, Nghị quyết 18, 19 đã được Thành ủy Hải Phòng triển khai với tinh thần quyết liệt, đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tổ chức bộ máy trong hệ thống được tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, giảm đáng kể đầu mối và biên chế. Qua thống kê về số lượng công chức, viên chức toàn thành phố đã giảm được 3.790 người (khoảng 10%).

(2) Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần của Trung ương “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trong 4 năm đã xử lý kỷ luật 564 đảng viên vi phạm, (trong đó: 1 đồng chí nguyên là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, 1 đồng chí Phó chủ tịch HĐND thành phố, 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố, 5 Thành ủy viên, 5 đồng chí giám đốc sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, cấp phó sở ngành, quận huyện 1 đồng chí. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần từng bước làm trong sách bộ máy trong hệ thống chính trị, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng

(3) Về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương nhất là các Nghị quyết 26; Quy định 105 về phân cấp cán bộ, quy trình cán bộ, đặc biệt là Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Tới nay, có thể khẳng định, công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đã đạt được những kết quả rất quan trọng, đã kiện toàn 268 chức danh cán bộ diện Thành ủy quản lý, từ Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, giám đốc các sở ngành, bí thư các quận huyện…bảo đảm kịp thời. Hoàn thành quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ và tiêu chuẩn. Điều đáng mừng nhất là các cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt trong 4 năm qua đều có tín nhiệm cao, tỷ lệ phiếu giới thiệu theo quy trình 5 bước của Trung ương đều đạt 90 – 100%. Đồng thời, đội ngũ cán bộ được bổ sung đều phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong những năm vừa qua.

Những kết quả đạt được về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm, bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ kịp thời đã giúp cho thành phố Hải Phòng đạt được những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong những năm vừa qua. Nhân dịp này, tôi xin được báo cáo với hội nghị một số kết quả nổi bật nhất:

3.1- Tới nay, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảngbộ thành phố, Hải Phòng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra tới năm 2020, ví dụ

-GRDP tăng trưởng bình quân 15,1%/năm, năm 2019 tăng 16,68% cao nhất từ trước tới nay, gấp 2,45 lần bình quân chung cả nước

-Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng bình quân 22,01%/năm, năm 2019 tăng 24,2%, gấp 2,55 lần bình quân chung cả nước.

-Tổng thu ngân sách tăng cao qua các năm, năm 2019 đạt 90 nghìn tỷ đồng, đặc biệt thu nội địa năm 2015 đạt 12.800 tỷ đồng, trong 4 năm qua tăng bình quân trên 20%/năm, năm 2019 đạt 27 nghìn tỷ đồng.

3.2- Ba ngành kinh tế trọng yếu của thành phố đều có bước phát triển vượt bậc và đạt được kết quả quan trọng.

-Cảng biển và dịch vụ cảng biển đã hoàn thành xây dựng 02 bến khởi động tại cảng quốc tế Lạch Huyện, đủ năng lực tiếp nhận tàu biển trọng tải 200 nghìn tấn (cảng cũ tiếp nhận tầu 30 nghìn tấn) làm thay đổi vị thế của thành phố.

-Ngành công nghiệp thành phố tăng trưởng cao, đặc biệt thu hút được nhiều dự án có công nghệ hiện đại như tập đoàn LG, LGD (sản xuất thiết bị điện tử với tổng vốn đầu tư 6 tỷ USD); tập đoàn Vingroup sản xuất ô tô Vinfast với tổng mức đầu tư 5 tỷ USD, đây là dự án quan trọng, khẳng định vị thế của Hải Phòng là thành phố công nghiệp lớn của cả nước.

-Ngành du lịch, đã đầu tư xây dựng 7 khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại Aeon mall, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đảo Cát Bà, với hệ thống cáp treo dài 21 km, với tổng mức đầu tư 3 tỷ USD.

3.3-Kết cấu hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư mạnh mẽ bằng nhiều nguồn vốn: ngân sách thành phố, BOT, BT. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã khánh thành cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, mở rộng 69 tuyến đường, khánh thành 42 cây cầu, trải nhựa bê tông atphal toàn bộ 118 tuyến đường trong nội đô, về cơ bản làm thay đổi diện mạo cả không gian đô thị thành phố.

 – Về xây dựng nông thôn mới, thành phố đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 139/139 xã, về trước 1 năm so với mục tiêu Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố đề ra. Hải Phòng cũng là địa phương đi đầu về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thông qua đề án về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, củ, quả; để tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

– Các lĩnh vực văn hóa – xã hội đều được quan tâm và đạt được kết quả. Thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết về an sinh xã hội:

+Hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các bậc học, từ mầm non đến THPT. (thực hiện từ năm 2020)

+Hỗ trợ gạch, xi măng cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, hộ nghèo để xây dựng mới nhà ở. Tới nay đã thực hiện hơn 3.000 ngôi nhà

+Hỗ trợ xi măng, gạch để xây dựng đường ngõ phố đô thị, đường thôn xóm, đường nội đồng. Tới nay đã thực hiện được trên 5.000 km đường thôn xóm, đường nội đồng

Đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo đã được quan tâm, bên cạnh các cơ chế hỗ trợ về nhà ở, việc làm, hằng năm vào các dịp Tết Cổ truyền và ngày thương binh liệt sĩ (27-7) mức quà tặng đều được Thành phố quan tâm, bảo đảm năm sau cao hơn năm trước.

Từ thực tiễn thành phố Hải Phòng cho thấy, công tác tổ chức xây dựng Đảng được Thành ủy Hải Phòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt được kết quả toàn diện là nguyên nhân chủ yếu tạo nên thành tích vượt bậc về phát triển kinh tế xã hội của thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Thành ủy.

– 4 năm qua, thành phố giải phóng khoảng  5200 ha đất, với 70 nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 10 nghìn hộ dân phải tái định cư.  Để hơn 70 nghìn hộ dân bàn giao đất phục vụ các dự án xây dựng và phát triển thành phố thì uy tín của các cấp ủy Đảng, vai trò của hệ thống chính trị từ Thành ủy tới các địa phương  rất quan trọng.

– Về các kiến nghị trong thời gian tới, Hải Phòng đề nghị các bộ, ngành trung ương xem xét tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về một số quy định liên quan tới việc hợp nhất các sở, ngành và triển khai văn phòng dùng chung, tạo điều kiện các địa phương triển khai thực hiện thuận lợi hơn các Nghị quyết 18, 19 của Trung ương.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, tạo động lực thúc đẩy Hải Phòng phát triển mạnh hơn nữa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác