Print Thứ Tư, 20/11/2019 17:54 Gốc

Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố trong thời gian tới nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 16/6/2018 của Quốc hội.

Theo đó, nội dung tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm. Trong đó, công tác đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước đặc biệt chú trọng về tăng cường công tác giám sát tình hình thực hiện quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và công tác quản lý, rà soát đất đai.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-2673-QD-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác