Print Thứ Tư, 24/02/2021 09:49 Gốc

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 tại Đảng bộ thành phố.

Với mục đích: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 26/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“, triển khai hiệu quả “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề trọng tâm, thảo luận về giải pháp, liên hệ và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn.

Chuyên đề “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên Người” của Trường THCS Hoàng Diệu, quận Lê Chân (ảnh tư liệu).

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị gắn với chuyên đề toàn khóa và từng năm, nhằm phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác; kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa, khắc phục bệnh thành tích, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021 đó là: (1) Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa và hằng năm. (2) Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (3) Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp trở về nước qua bến Ngự, lần đầu tiên Người đến thăm Hải Phòng (20/10/1946 – 20/10/2021). (4) Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ưong 4 (khóa XII). (5) Công tác tuyên truyền. (6) Kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Thành ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; chỉ đạo tổ chức Hội nghị cho cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị tại các quận, huyện ủy và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp trở về nước qua bến Ngự, lần đầu tiên Người đến thăm Hải Phòng (20/10/1946 – 20/10/2021).

Các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy căn cứ kế hoạch này, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá triển khai thực hiện; đăng ký với Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn những vấn đề liên quan đến nội dung của chuyên đề và tập trung giải quyết dứt điểm, có hiệu quả thiết thực; định kỳ 6 tháng và 1 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện với Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng họp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu, hướng dẫn kịp thời việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp trở về nước qua bến Ngự, lần đầu tiên Người đến thăm Hải Phòng (20/10/1946 – 20/10/2021); hướng dẫn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, gắn với yêu cầu của Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai hướng dẫn các đơn vị trường học đưa nội dung bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy tích hợp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa Đoàn, đội ở các trường phổ thông…

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác