Print Thứ Hai, 27/04/2020 20:13 Gốc

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng vừa có công văn số 1807-CV/BTGTU ngày 20/4/2020 về việc đôn đốc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp khẩn trương tham mưu giúp cấp ủy rà soát lại việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố của địa phương, đơn vị; có hình thức phù hợp để tổ chức Nhân dân tham gia góp ý xây dựng các Văn kiện Đại hội Đảng.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố phát huy vai trò của các tổ chức hội ở cơ sở, có hình thức linh hoạt để tập hợp đoàn viên, hội viên, các lực lượng quần chúng tham gia góp ý xây dựng các Văn kiện Đại hội Đảng. Tiếp tục phát động việc góp ý xây dựng các Văn kiện Đại hội Đảng thông qua các Bản tin, website tuyên truyền trong hệ thống ở chuyên mục “Góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng”.

Các cơ quan báo chí thành phố triển khai rà soát việc thực hiện các nội dung kế hoạch tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng đã xây dựng. Đẩy mạnh hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục lấy ý kiến và tuyên truyền về các dự thảo Văn kiện. Cần có hình thức cụ thể để các tổ chức, cá nhân bày tỏ quan điểm, chính kiến góp ý vào các nội dung của các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng. Tập trung chọn lọc, đăng tải các ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng. Chủ động đăng các tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác