Print Thứ Năm, 19/09/2019 18:35

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

Quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các nội dung về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế quy định tại Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ thi tuyển nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2018

Các trường hợp áp dụng bao gồm các đối tượng: Cán bộ, công chức từ thành phố đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật; người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội. Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi.

Các trường hợp không áp dụng gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quy định thuộc đối tượng tinh giản biên chế mà tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc xét tinh giản biên chế đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế theo quy định; cán bộ quản lý khối doanh nghiệp; cán bộ, công chức được cử làm người đại diện tại doanh nghiệp có vốn góp nhà nước.

Về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế quy định tại Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố. (Xem chi tiết tại đây).

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách thành phố quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND (Được hỗ trợ thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định; được hỗ trợ thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng). Đối tượng được hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách thành phố quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND (Được hỗ trợ thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm; được hỗ trợ thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiếm xã hội).

Đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ): Căn cứ vào độ tuổi và thời gian tham gia công tác tại cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể của thành phố có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định được hưởng hỗ trợ theo quy định.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành, đon vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện; Chủ tịch Hội đặc thù phải thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đã thực hiện tinh giản. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo các quy định của Trung ương và Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố.

Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định đối tượng tinh giản biên chế, báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định kinh phí trợ cấp cho từng đối tượng cụ thể thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đúng quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để chi trả chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Bảo hiểm Xã hội thành phố giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật

UBND thành phố yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố; người đứng đầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

LHT. Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện tinh giản biên chế theo các quy định của Trung ương và Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác