Print Thứ Năm, 31/08/2023 18:35 Gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 2368/SGDĐT-KHTC ngày 31/8/2023 về việc thực hiện thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024, gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các trường Trung học phổ thông công lập, các đơn vị trực thuộc Sở.

Để việc thực hiện thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024, nhất là trong các cơ sở giáo dục công lập bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý; yêu cầu các trường Trung học phổ thông công lập, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện các khoản thu năm học 2023-2024:

1.1. Đối với khoản thu học phí: Thực hiện theo Hướng dẫn số 03/HDLS-GDĐTTC ngày 22/8/2023 của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo và Tài chính về thực hiện thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024.

1.2. Đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục: Thực hiện theo Hướng dẫn số 03/HDLS-GDĐT-TC ngày 26/9/2022 của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo và Tài chính về thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

1.3. Đối với vận động, tài trợ: Thực hiện theo Công văn số 6341/UBND-VX ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, cha mẹ học sinh, tuyệt đối tránh lợi dụng, lạm dụng gây bức xúc xã hội.

1.4. Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý đối với các khoản thu của các cơ sở giáo dục. Theo đó yêu cầu 100% các cơ sở giáo dục tạo điều kiện để cha mẹ học sinh không cần phải đến trường để thanh toán các khoản thu, triển khai các khoản thu bằng phương thức không dùng tiền mặt với nhiều hình thức, bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Việc kết nối giữa hệ thống thanh toán của cơ sở giáo dục với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán/trung gian thanh toán cần phải hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người thực hiện thanh toán, theo hướng có quyền được lựa chọn nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, được lựa chọn phương thức thanh toán (như: Thanh toán trên thiết bị di động/máy tính, chuyển khoản từ Internet Banking, chuyển khoản qua QR Code, thanh toán từ ví điện tử…).

Tăng cường quản lý dữ liệu, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo mật thông tin riêng tư. Thông báo công khai về mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tin đầy đủ thông tin các ngân hàng, các đơn vị trung gian thanh toán đang tham gia triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để cha mẹ học sinh an tâm khi sử dụng.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi trong các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị giáo dục trong việc thực hiện thu, sử dụng các khoản thu tại đơn vị; thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý, trong đó có nội dung quản lý các khoản thu trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

3. Hiệu trưởng các trường THPT công lập, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở chịu trách nhiệm của người đứng đầu trước Giám đốc Sở, trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong công tác thu, chi tại đơn vị.

Tài liệu kèm theo: Văn bản số 2368/SGDĐT-KHTC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác