Print Thứ Tư, 18/03/2020 11:45 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch số 81/KH-UBND thực hiện sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, trực thuộc các sở, ngành và UBND các quận, huyện trong năm 2020 và 2021.

Với mục đích đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo, mục tiêu, lộ trình thực hiện nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 09/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, sử dụng hiệu quả số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm đơn vị sự nghiệp công lập có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công có chất lượng ngày càng cao.

UBND thành phố yêu cầu việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập phải gắn với phương án xử lý cụ thể về công tác nhân sự, việc quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp sau khi tiến hành sắp xếp và đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định đối với viên chức, người lao động họp đồng. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có). Kết quả sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng đối với Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2021 và năm 2021.

UBND thành phố giao Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện sắp xếp lại theo quy định có trách nhiệm: Tuyên truyền, quán triệt, vận động, thuyết phục viên chức và người lao động của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện sắp xếp lại chấp hành nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy và quyết định UBND thành phố về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng Đề án cụ thể về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo nội dung, tiến độ quy định (Đề án phải làm rõ nội dung sắp xếp và có phương án xử lý cụ thể về công tác nhân sự, việc quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp sau khi tiến hành sắp xếp và đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định đối với viên chức, lao động hợp đồng…).

Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định các Đề án thành lập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập và trình UBND thành phố xem xét, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trước khi ban hành quyết định sắp xếp; hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện sắp lại các đơn vị sự nghiệp theo Quyết định của UBND thành phố. Tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và đề xuất báo cáo UBND thành phố chỉ đạo việc đánh giá kết quả thực hiện sau khi sắp xếp các đơn vị sự nghiệp.

Giao Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định các Đề án về chuyển đổi cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, trình UBND thành phố xem xét, quyết định; thẩm định các nội dung về tài chính tại các Đề án thành lập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ chế tài chính theo Quyết định của UBND thành phố…

Tải về toàn văn Kế hoạch 81/KH-UBND ngày 16/3/2020.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, trực thuộc các sở, ngành và UBND các quận, huyện trong năm 2020 và 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác