Print Thứ Hai, 24/02/2020 11:53 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhằm hướng dẫn các cơ quan báo chí trong việc thực hiện sắp xếp theo Quy hoạch.

Việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí thành phố sẽ phải đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và phù hợp với nội dung hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện lộ trình Quy hoạch, UBND thành phố đề nghi Báo Hải Phòng tập trung triển khai “Đề án thực hiện chủ trương số hóa Báo Hải Phòng”.

Hải Phòng hiện có 07 cơ quan báo chí gồm: Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ, Tạp chí Cửa Biển, Tạp chí Khoa học và Kinh tế, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Hải Phòng. Các cơ quan báo chí này đều đã và đang hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và các thành tựu phát triển KTXH của thành phố đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đến hết năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoàn thành việc sắp xếp cơ quan báo chí theo Quy hoạch

Theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019, sẽ thực hiện sắp xếp các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in. Các cơ quan báo sau khi sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoặc cấp Bộ, ngành TW.

Các Học viên, Viện nghiên cứu, các trường Đại học, Bệnh viện đủ điều kiện theo quy định, được có 01 cơ quan tạp chí khoa học chuyên ngành; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc TW có 01 cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 01 cơ quan thuộc Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí chuyên ngành. Các cơ quan cấp Sở, ngành thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc TW không có cơ quan báo chí.

Bộ Công an hoàn thành việc sắp xếp báo của Công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020.

Đối với hệ thống phát thanh, truyền hình đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ thối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình. Việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát song trong 01 ngày của kênh đó.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc TW có 01 Đài Phát thanh và Truyền hình, mỗi Đài chỉ có 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Đối với Tạp chí điện tử phải thể hiện đúng tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

Thành phố chấm dứt hoạt động của 2 Tạp chí và chuyển đổi mô hình hoạt động thành Bản tin

Thành phố có 4 cơ quan báo chí không phải thực hiện sắp xếp theo quy hoạch gồm: Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Tạp chí Cửa Biển và Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Hải Phòng). Trong đó, UBND thành phố yêu cầu tiếp tục triển khai Đề án thực hiện chủ trương số hóa Báo Hải Phòng; khuyến khích việc phát triển trang thông tin điện tử (website) của Tạp chí Cửa Biển thành mô hình Tạp chí điện tử; khuyến khích việc phát triển theo mô hình Tổ hợp truyền thông đa phương tiện bắt kịp xu thế cuộc cách mạng 4.0 của Đài PTTH Hải Phòng.

3 cơ quan báo chí phải sắp xếp theo Quy hoạch, trong đó có 2 cơ quan báo chí triển khai sắp xếp theo kế hoạch của thành phố gồm: Tạp chí Sinh hoạt chi bộ Hải Phòng và Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng. Riêng Báo An ninh Hải Phòng triển khai sắp xếp theo kế hoạch của Bộ Công an.

Theo đó, chậm nhất đến ngày 30/5/2020, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ hoàn thiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động thành Bản tin tuyên truyền cung cấp thông tin phục vụ các kỳ sinh hoạt của các chi bộ; Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng hoàn thiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động thành Bản tin tuyên truyền, phổ biến thông tin chuyên ngành. Đồng thời, 2 cơ quan sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cơ quan chủ quản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thủ tục thu hồi giấy phép theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Trung ương đối với công tác báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí để tạo sự đồng thuận cao trong vệc triển khai thực hiện Quy hoạch.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025: Thành phố chấm dứt hoạt động của 2 Tạp chí
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác