Print Thứ Tư, 19/02/2020 16:13 Gốc

Thực hiện Công văn sổ 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức quán triệt, triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục văn bản kèm theo Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020.

Văn phòng UBND thành phố khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Văn phòng điện tử HP-eOffice theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 395/UBND-KSTTHC ngày 20/01/2020.

Sở Nội vụ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử, xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành; báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2020.

Văn bản chỉ đạo vui lòng tải toàn văn tại đây  di-1041-UBND-KSTTHC.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện gửi, nhận danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác