Print Thứ Ba, 05/01/2021 11:17 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Nội dung Kế hoạch triển khai tập trung vào 03 nội dung chính gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi, tội phạm tham nhũng và tăng cường vai trò của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2021 nhằm tăng cường trách nhiệm Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy Hải Phòng về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm chủ động phòng ngừa, giữ vững niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các Nghị quyết với quan điểm lấy phòng ngừa làm chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành thành phố. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí. Thực hiện công tác phòng, chống tham nũng gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, tiềm ẩn, dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng; xây dựng và hoàn thiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 01-KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác