Print Thứ Tư, 19/02/2020 17:35 Gốc

Triển khai thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội là chủ trương nhất quán cả trước mắt và lâu dài nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động số 59/CTr/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thức bảy Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách bảo hiểm xã hội; đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung của chính sách bảo hiểm xã hội mới.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội phải làm cho đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận, thay đổi hành vi nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp đối với công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của bảo hiểm xã hội trong việc bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 36-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác