Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:56

UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 6454/UBND-VX ngày 10/10/2018 để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ truyền thông theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về các chương trình, nội dung theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường căn cứ vào các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí phục vụ công tác tuyên truyền những nội dung tới các tầng lớp nhân dân. Giao UBND các quận, huyện triển khai hiệu quả công tác truyền thông; gắn kết tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế – xã hội. Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, báo Hải Phòng, báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích cực xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin bài, phóng sự về quá trình thực hiện và các kết quả đạt được về các mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các thông tin liên quan bám sát theo nội dung Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 13/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác