Print Thứ Hai, 21/03/2022 17:42 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND nhằm cụ thể hóa các nội dung và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới ít nhất 02 cuộc/năm. Đến năm 2025 đạt 100% sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các quận, huyện, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm. Phấn đấu đến năm 2030 nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 15-20% so với năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 80% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông. Đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình tập trung vào tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng theo định kỳ và vào các đợt cao điểm hằng năm. Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Triển khai và áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông các ngành, các cấp. Tăng cường truyền thông về pháp luật, chính sách và những thành tựu, kết quả về bình đẳng giới của Việt Nam, thành phố cho các đối tác quốc tế; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới và các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới. Sơ kết, tổng kết kế hoạch và nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới có hiệu quả.

UBND thành phố yêu cầu xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức để triển khai công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới, huy động các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 59/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác