Print Chủ Nhật, 26/05/2019 12:11

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu Tài liệu hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số B1 (chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật) của Bộ Tư pháp.

Theo đó cần quán triệt, triển khai đồng bộ xây dựng và hoàn thiện thể chế nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Các Sở, ban, ngành thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về rà soát vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo không có các quy định mới có nội dung yêu cầu bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp. Sở Tài chính rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND thành phố, đề xuất phương án giảm phí, lệ phí phù hợp quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định.

Tổ chức thi hành pháp luật trên tinh thần giảm bớt chi phí tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật gửi Sở Tư pháp trước ngày 25 tháng thứ hai của Quý và trước ngày 25/11/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định. Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo UBND thành phố. Nếu có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác