Print Thứ Bảy, 25/11/2023 21:20 Gốc

               

Về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Chi lê (VCFTA), trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng Ủy ban trọng tài, thủ tục của Ủy ban trọng tài như sau:

Ủy ban trọng tài sẽ họp kín, trừ khi họp với các Bên. Các Bên tranh chấp sẽ chỉ được có mặt tại buổi làm việc khi được Ủy ban trọng tài mời dự. Các Bên sẽ có cơ hội nộp ít nhất một bản tường trình bằng văn bản và tham dự các phiên tường trình, trình bày hoặc phản bác của vụ kiện. Mọi thông tin hoặc bản đệ trình lên tòa bằng văn bản, bao gồm bình luận đối với dự thảo báo cáo và trả lời câu hỏi của Ủy ban trọng tài sẽ được cung cấp cho Bên kia.

Ủy ban trọng tài sẽ tham vấn với các Bên nếu thấy phù hợp và tạo cơ hội đầy đủ để có thể đi đến một giải pháp chung cho giải quyết tranh chấp. Sau khi thông báo cho các Bên, và dựa trên các điều kiện mà các Bên có thể đồng ý nếu có trong vòng 10 ngày, Ủy ban trọng tài có thể tìm kiếm thông tin từ bất kỳ nguồn liên quan và có thể tham vấn chuyên gia để có tư vấn về một số khía cạnh nhất định của vấn đề. Ủy ban trọng tài sẽ cung cấp cho các Bên bản sao ý kiến tư vấn của chuyên gia và tạo cơ hội để bình luận về ý kiến đó.

Thảo luận của Ủy ban trọng tài và các tài liệu được đệ trình sẽ được giữ bí mật. Mỗi Bên có thể công bố quan điểm của mình về tranh chấp, nhưng sẽ giữ bí mật đối với thông tin và bản đệ trình bằng văn bản mà Bên kia khi đệ trình lên Ủy ban trọng tài cho rằng là mật.

Khi một Bên cung cấp thông tin hoặc đệ trình văn bản mật lên Ủy ban trọng tài, Bên đó sẽ, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có yêu cầu của Bên kia, cung cấp bản tóm tắt không bảo mật về thông tin và bản đệ trình, các nội dung này có thể được công bố cho cộng đồng.

Mỗi Bên sẽ chịu chi phí của trọng tài viên mà mình chỉ định và các chi phí riêng của mình. Chi phí của Chủ tịch Ủy ban trọng tài và các chi phí khác có liên quan đến vụ kiện sẽ được chia đều giữa các Bên.

Ủy ban trọng tài sẽ đưa ra quyết định, trong báo cáo của mình, bằng đồng thuận, nhưng cũng có thể ra quyết định trong báo cáo trên đa số số phiếu.

Các Bên có thể đồng ý rằng Ủy ban trọng tài tạm ngừng công việc của mình tại mọi thời điểm, trong một thời gian không quá 12 tháng, kể từ ngày có sự nhất trí của hai Bên. Trong trường hợp đó, khoảng thời gian để thực hiện các thủ tục sẽ được gia hạn thêm bằng khoảng thời gian tạm ngừng đó.

Nếu công việc của Ủy ban trọng tài bị tạm ngừng hơn 12 tháng, thẩm quyền thành lập Ủy ban trọng tài sẽ không còn, trừ khi các Bên có quy định khác.

Các Bên có thể đồng ý chấm dứt thủ tục của Ủy ban trọng tài bằng việc cùng thông báo cho Chủ tịch Ủy ban trọng tài vào bất kỳ thời điểm nào trước khi có báo cáo giải quyết tranh chấp của Ủy ban trọng tài.

Khi có yêu cầu của một Bên hoặc khi thấy cần thiết, trừ khi các Bên không đồng ý, Ủy ban trọng tài có thể tìm thông tin và tư vấn kỹ thuật từ cá nhân hoặc cơ quan mà Ủy ban trọng tài thấy cần thiết. Bất kỳ thông tin và tư vấn kỹ thuật mà Ủy ban trọng tài nhận được sẽ được cung cấp cho các Bên.

Đối với các vấn đề thực tế liên quan đến kỹ thuật mà một Bên đưa ra, Ủy ban trọng tài có thể yêu cầu báo cáo tư vấn bằng văn bản của các chuyên gia. Ủy ban trọng tài có thể, theo yêu cầu của một Bên trong tranh chấp hoặc khi thấy cần thiết, lựa chọn, sau khi tham vấn với các Bên, các chuyên gia khoa học hoặc kỹ thuật trợ giúp đối với vụ kiện, nhưng không được quyền bỏ phiếu đối với các quyết định của Ủy ban trọng tài.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE:     Thủ tục của Ủy ban trọng tài   
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác