Print Thứ Hai, 31/10/2022 10:00 Gốc

Căn cứ Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Công an thành phố Hải Phòng thông báo một số thông tin liên quan đến công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (sau đây gọi là tuyển quân) năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển chọn:

Năm 2023, Bộ Công an phân bổ địa bàn thành phố Hải Phòng là 280 chỉ tiêu công dân nam (không có công dân nữ), trong đó Công an thành phố Hải Phòng tuyển 170 chỉ tiêu.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

. Độ tuổi: Từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quận sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi (theo Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an).

. Tiêu chuẩn chính trị: Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Căn cứ Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân, Trưởng Công an cấp huyện kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

. Tiêu chuẩn sức khỏe: Thực hiện theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

. Về trình độ học vấn: Thực hiện theo khoản 4, Điều 5 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Thủ tục, hồ sơ nhập ngũ:

Gồm có các giấy tờ cơ bản sau:

. Tờ khai đãng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

. Giấy chúng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

. Lý lịch tự khai.

. Hồ sơ thẩm tra lý lịch (theo mẫu quy định của Bộ Công an).

. Học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT và các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính).

. Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên và giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng viên, Đoàn viên (nếu là Đảng viên photo quyết định).

. Giấy khai sinh (có chứng thực).

. Ảnh 4×6 (03 chiếc).

. Hộ khẩu (có chứng thực).

. Photo căn cước công dân.

. Đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

. Phiếu khám sức khỏe của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

. Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Trưởng Công an cấp huyện.

4. Thời gian:

. Từ ngày 06 đến hết ngày 10/02/2023 (tức ngày 16 đến hết ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão).

. Thời gian giao nhận quân: Từ ngày 06 đến hết ngày 10/02/2023 (tức ngày 16 đến hết ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão). Dự kiến Lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tổ chức cùng với Lễ giao nhận công dân nhập ngũ.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác