Print Thứ Ba, 12/04/2022 17:05 Gốc

Thực hiện Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 4/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng); Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021.

Hội đồng đã tổ chức thi và hoàn thành việc chấm thi đối với các môn thi tại Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021 theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả của Ban Chấm thi và ý kiến thống nhất của Hội đồng; Hội đồng thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021. (Có biểu tổng hợp kèm theo và được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ).

Hội đồng nhận đơn phúc khảo bằng văn bản:

– Thời gian: 15 ngày kể từ ngày 12/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022.

– Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Sở Nội vụ, số 12 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Hội đồng không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời gian nêu trên.

Hội đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết. Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi kết quả thi đến từng công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình.

Tài liệu đính kèm: KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN THI TẠI KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2021

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết quả điểm thi tại kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác