Print Thứ Ba, 23/11/2021 10:20 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 11/10/2021 của Thường trực HĐND thành phố về việc chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND thành phố thông báo Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND thành phố khóa XVI dự kiến tiến hành trong 03 ngày: 08, 09 và 10 tháng 12 năm 2021; khai mạc vào hồi 8h00 ngày 08 tháng 12 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị thành phố (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng).

Nội dung chủ yếu của kỳ họp:

1. Quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2022.

2. Quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND thành phố.

3. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

4. Quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022.

5. Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

6. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

7. Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022.

8. Quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025.

9. Quyết định biên chế công chức hành chính, phê duyệt số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố năm 2022.

10. Quy định phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

11. Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố.

12. Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố.

13. Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn thành phố.

14. Quyết định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 157/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố.

15. Quyết định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.

16. Quyết định điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

17. Quyết định đặt tên một số đường, phố và công trình công cộng thành phố.

18. Thông qua việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố 05 năm 2020-2024.

19. Quyết định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

20. Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hải Phòng, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chế độ tiếp khách trong nước.

21. Quyết định cơ chế, định mức chi ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp giai đoạn 2021-2026.

22. Quyết định chính sách hỗ trợ công dân nhập ngũ hàng năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

23. Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.

24. Thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2022; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

25. Thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

26. Xem xét các báo cáo:

– Báo cáo công tác năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, UBND thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

– Báo cáo năm 2021 của UBND thành phố về: kinh tế-xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước của thành phố; quyết toán ngân sách nhà nước của thành phố; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện Chủ đề năm 2021 về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

– Báo cáo của UBND thành phố về tài chính nhà nước thành phố năm 2020.

– Báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố: Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về việc quy định cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng.

27. Nghe Thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng về kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

28. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

29. Xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố tham gia vào nội dung kỳ họp.

30. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo quy định.

Thường trực HĐND thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, cử tri và nhân dân thành phố biết, tham gia vào nội dung kỳ họp./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác