Print Thứ Năm, 09/06/2022 11:12 Gốc

Sở Giao thông vận tải thông báo điều chỉnh lịch sát hạch một số kỳ sát hạch lái xe tháng 6/2022.

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-SGTVT ngày 23/5/2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng về lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 6 năm 2022; Xét tình hình thực tế về điều kiện tổ chức sát hạch của các trung tâm sát hạch lái xe và đề nghị của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thống nhất điều chỉnh lịch sát hạch một số kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô đã đủ điều kiện tổ chức sát hạch vào tháng 06 năm 2022 trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Lịch sát hạch được điều chỉnh cụ thể như sau:

Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe tháng 6/2022.

Tài liệu kèm theo: Thông báo số 167/TB-SGTVT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe tháng 6/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác