Print Thứ Ba, 26/12/2023 14:45 Gốc

Mới đây, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6/2023; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng (giai đoạn 2015-2020) của UBND thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Đoàn thanh tra với 11 thành viên có nhiệm vụ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 và số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND thành phố Hải Phòng.

Nội dung Quyết định nêu rõ thời kỳ thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 và số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ sẽ từ giai đoạn 2011-6/2023.

Còn công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng sẽ trong giai đoạn 2015-2022. Khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch xây dựng được duyệt tại Hải Phòng.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Cục trưởng Cục I chỉ đạo, theo dõi, xử lý hoặc trình Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra. Giao Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Hà Khánh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác