Print Thứ Ba, 16/04/2019 07:26

Quý I năm 2019, thanh tra thành phố và các đơn vị thanh tra quận, huyện, sở, ngành đã tiến hành 34 cuộc thanh tra hành chính, 654 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.098 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 629 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 12,031 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3,273 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 8,759 tỷ đồng. Tiếp 1.864 lượt với 3.241 người,tăng 16,35% lượt so với cùng kỳ, trong đó có 77 đoàn đông người, tăng 22,2%đoàn so với cùng kỳ. Nhận và xử lý 2.553 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, giảm 13,3% so với cùng kỳ; số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 172 đơn,103 vụ việc, tăng 9,5% vụ so với cùng kỳ, đã giải quyết 55 vụ việc bằng 53,4%tổng số vụ việc.

 

Lãnh đạo thành phố trong buổi tiếp công dân định kỳ

Ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, thi hành Luật Phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố. Triển khai 23 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan tổ chức tại 23 đơn vị, 14 cuộc kiểm tra về thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại 14 đơnvị; 7 cuộc kiểm tra tại 7 đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; chuyển đổi 75 vị trí cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng, ngừa tham nhũng.Trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã kiểmtra 203 tổ chức đảng và 152 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; giám sát 63 tổ chức đảng và 85 đảng viên. Tiếp nhận 79 lượt đơn, thư tố cáo; giải quyết tố cáo 10 đảng viên.Quý II năm 2019, thành phố tiếp tục rà soát đơn thư, kiến nghị của người dân; kiểm tra, đôn đốc các sở,ngành, địa phương, đơn vị việc giải quyết đơn thư khiếu kiện của người dân theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai tốt các kênh đối thoại, tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ; tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận của các tầng lớp nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tố chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, công tác kiểm tra, giám sát nội chính theo chương trình công tác năm 2019…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành phố tiến hành 34 cuộc thanh tra hành chính, 654 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong quý I năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác