Print Thứ Năm, 29/07/2021 15:56 Gốc

Ngày 29/7/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, có 3 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Thủ tục hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm ngừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19.

UBND thành phố sửa đổi, bổ sung 4 thủ tục hành chính gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19; hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19.

UBND thành phố quyết định bãi bỏ 1 thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm Xã hội thành phố; Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, sử đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành phố ban hành 3 thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác