Print Thứ Hai, 20/01/2020 10:19 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa – Thông tin với Trung tâm Thể dục – Thể thao quận Hồng Bàng để thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hồng Bàng.

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hồng Bàng hoạt động kể từ ngày 1/2/2020. Trụ sở làm việc tại tầng 6, khu Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Hồng Bàng, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND quận Hồng Bàng; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ban, ngành chức năng của thành phố và các cơ quan Trung ương theo quy định.

Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hồng Bàng.

Trung tâm có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBND quận Hồng Bàng về lĩnh vực Văn hóa – Thông tin, Thể dục – Thể thao; cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa – Thông tin, Thể dục – Thể thao thuộc phạm vi quản lý của UBND quận Hồng Bàng theo quy định của pháp luật.

UBND quận Hồng Bàng có trách nhiệm ban hành Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng được giao.

Về tổ chức bộ máy: Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ 0,3; Phó Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ 0,2. Việc bổ nhiệm, bố nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác có liên quan đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm: do Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy định của pháp luật.

Các vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp và vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm và tình hình thực hiện nhiệm vụ thực tế, Giám đốc Trung tâm xây dựng vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp và vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ để bảo đảm thực hiện được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm, nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Hồng Bàng được UBND thành phố giao hàng năm. Kinh phí hoạt động của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung tâm có trách nhiệm kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Thể dục – Thể thao quận Hồng Bàng theo quy định.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hồng Bàng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác