Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:12

UBND thành phố vừa quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo giải quyết việc giải thể, sắp xếp các Ban Quản lý dự án trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành làm Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên là lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến quá trình giải thể, sắp xếp các Ban quản lý dự án trên địa bàn thành phố. Tổ công tác sẽ trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị để tổng hơp số liệu, thông tin và chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến quá trình giải thể, sắp xếp các Ban quản lý dự án; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố giải quyết theo quy định.

Việc UBND thành phố sắp xếp các Ban Quản lý dự án trên địa bàn thành phố là thực hiện chỉ đạo của Thành ủy tại Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 9/1/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

haiphong.gov.vn 24/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Tổ công tác liên ngành tham mưu việc giải thể, sắp xếp các Ban Quản lý dự án
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác