Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:48

UBND thành phố vừa có Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (Hội đồng quản lý Đài) và ban hành Quy chế hoạt động tạm thời của Hội đồng quản lý Đài.

Theo đó, Hội đồng quản lý Đài gồm có 7 thành viên, đều hoạt động kiêm nhiệm, do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng là Chủ tịch Hội đồng quản lý. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý và các thành viên là các Phó Giám đốc Đài, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp.

Hội đồng quản lý là đại diện của UBND thành phố tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, quyết định chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Đài.


Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Quy chế hoạt động tạm thời của Hội đồng quản lý Đài quy định nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công tác, điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản lý.

Sau khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố sửa đổi, bổ sung, quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Đài.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng được UBND thành phố giao thực hiện cơ chế tự chủ nhóm 1: đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 28/9/2017. Theo đó, UBND thành phố giao Đài thành lập Hội đồng quản lý để quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị.

haiphong.gov.vn 11/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập Hội đồng quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác