Print Thứ Năm, 23/05/2019 17:12

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2019, UBND thành phố vừa có Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tại thành phố Hải Phòng năm 2019. Kế hoạch nhằm mục đích đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực quản lý của các đơn vị, địa phương, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, hướng dẫn có biện pháp tháo gỡ, khắc phục; biểu dương cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng điển hình; đồng thời chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân còn chây ỳ, không cải tiến trong công tác CCHC để giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thực hiện công tác CCHC, thực thi công vụ…

UBND thành phố cũng quyết định thành lập 4 Đoàn kiểm tra công tác CCHC nhà nước năm 2019 do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra từ ngày 1/6/2019 đến ngày 31/12/2019. Lịch kiểm tra cụ thể do Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định theo đề xuất của Thư ký Đoàn và Văn phòng UBND thành phố, sẽ thông báo trước cho các thành viên Đoàn, các đơn vị, địa phương trước khi kiểm tra ít nhất 5 ngày làm việc. Đối với hình thức kiểm tra không báo trước, căn cứ theo điều kiện cụ thể và do Sở Nội vụ đề xuất đơn vị kiểm tra, báo cáo Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định.

UBND thành phố yêu cầu công tác kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan; không gây cản trở đến hoạt động của đơn vị, địa phương được kiểm tra. Tập trung hướng dẫn các nội dung công tác CCHC còn hạn chế của các đơn vị, địa phương. Đơn vị, địa phương được kiểm tra bố trí cán bộ, công chức có trách nhiệm để làm đầu mối phối hợp và cung cấp báo cáo, tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu. Công tác kiểm tra, hướng dẫn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; sau mỗi cuộc kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra ban hành Kết luận kiểm tra làm cơ sở cụ thể cho đơn vị, địa phương hoàn thiện những vấn đề còn tồn tại, xử lý những tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có).

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác