Print Chủ Nhật, 17/02/2019 15:37

Đội Hướng dẫn chỉ đạo vè công tác phòng cháy – Phòng PC07 luôn chủ động giúp cho Đảng ủy, lãnh đạo Phòng tham mưu cho CATP triển khai nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy.

Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác phòng cháy, xây dựng thế trận toàn dân phòng cháy, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác phòng cháy.

Đội đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa có hiệu quả, kéo giảm sự gia tăng của tai nạn và thiệt hại do cháy gây ra.

Đội Hướng dẫn chỉ đạo về công tác phòng cháy đẩy mạnh công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy; tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy; từng bước đưa công tác phòng cháy đi vào nề nếp quyết tâm ngăn chặn cháy lớn bảo đảm an toàn PCCC, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn thành phố.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng cháy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác