Print Thứ Hai, 28/10/2019 08:58

Khí N2O có tên gọi hóa học là Dimitow monoxit, là hóa chất được sản xuất, kinh doanh, sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp thuộc phụ lục II – Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (gọi tắt là Nghị định số 113).

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh khí N2O phải có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp do Cục Hóa chất – Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Mục 4, Nghị định số 113. Đồng thời khí N2O thuộc phụ lục V – Danh mục hóa chất phải khai báo, do đó các tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu hóa chất này phải thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu với Cục Hóa chất – Bộ Công Thương theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 113.

Để tăng cường công tác phòng, chống tác hại của việc sử dụng “bóng cười” đối với sức khỏe người dân (lạm dụng hít trực tiếp khí N2O có trong “bóng cười”), xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh khí N2O trái phép, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố,Cục Quản lý thị trường thành phố, UBND các quận, huyện thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cơ sở có hoạt động kinh doanh “bóng cười” trên địa bàn thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các cơ sở có hoạt động kinh doanh “bóng cười” trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác