Print Thứ Năm, 13/08/2020 11:15 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Thông báo số 1257-TB/TU ngày 04/8/2020 của Thành ủy Hải Phòng thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 4930/UBND-KSTTHC ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn số 1613/STTTT-CNTT về việc tăng cường triển khai ứng dụng Bluezone, nCovi và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện thủ tục hành chính nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền và tăng cường vận động việc cài đặt ứng dụng Bluezone tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn; vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân trực tuyến nCovi; tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định; hướng dẫn, khuyến nghị tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tiến hành triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân trực tuyến nCovi do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai. Tăng cường việc nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước thành phố. Tăng cường sử dụng dịch bưu chính công ích để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường triển khai ứng dụng Bluezone, nCovi và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện thủ tục hành chính nhằm phòng, chống dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác